Choď na obsah Choď na menu
 


AUTORSKÉ PRÁVO - AUTORSKÝ ZÁKON

Všetky informácie, texty, myšlienky a nápady napísané administrátormi tejto stránky, je prísne zakázané akokoľvek kopírovať!!! V opačnom prípade to bude mať následky.

Ak už niečo kopírujete, požiadajte o povolenie, ale uveďte pritom zdroj! Nechcite, aby sme zistili, že nám kopírujete stránku.


§ 6
Autor

(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
(2) Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba,
ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva
autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných
v súbornom diele nie sú dotknuté.

§ 1
Predmet úpravy


Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti
s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého
diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou
a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu,
s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania
a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“) a v súvislosti
so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli
chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného
umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu
zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa
a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“) a zhotoviteľa
databázy. Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej
správy práv podľa tohto zákona.

§ 2
Pôsobnosť zákona

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na dielo
a) autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky
(ďalej len „občan Slovenskej republiky“) alebo
má na jej území trvalý pobyt, alebo
b) zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na
štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na dielo
chránené v Slovenskej republike podľa medzinárodných
zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika
viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným
v osobitnom zákone.
(3) Na dielo výtvarného umenia autora, ktorý nie je
občanom Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia
tohto zákona o práve na odmenu pri ďalšom predaji
originálu diela výtvarného umenia, len ak je zaručená
vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo
dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré
boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.
(4) Trvanie autorského práva pri diele občana iného
štátu nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.